FYSIOTERAPIA

Fysioterapia perustuu terveyden ja liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiatiede on fysioterapian perustana, tieteessä sovelletaan monen tieteenalan tutkimustietoa. Fysioterapia on liikkumis– ja toimintakykyisyyden ylläpitämistä ja edistämistä huomioiden asiakkaan/kuntoutujan voimavarat, toimintarajoitteet sekä toimintaympäristön niin arkena kuin vapaa-aikanakin. Tavoitteena on, että asiakas/kuntoutuja tulee toimeen mahdollisimman omatoimisesti.

Fysioterapia on tutkimista ja arviointia, jossa arvioidaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita asiakkaan/kuntoutujan toimintaympäristössä. Tutkimisen ja arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, joka sisältää seurantaa, neuvontaa, kannustamista ja ohjausta.

Fysioterapeuttisina menetelminä käytetään terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa.

Fysioterapiassa tehdään myös liikkumisessa ja jokapäiväisessä elämässä tarvittavien apuvälineiden arviointeja, sovitusta, opetusta ja hankintaa. Fysioterapia sisältää ergonomian ohjausta ja mahdollisia kotikäyntejä.

Fysioterapeutin asiakkaat ovat hyvin eri-ikäisiä. He voivat olla terveitä tai eriasteisista liikuntarajoitteista ja kipuoireistosta kärsiviä. Vaikea liikuntarajoite ja kipu voivat mm. johtua sairaudesta, vammasta, liikarasituksesta, kehon virheasennoista, onnettomuudesta, tai vaikkapa traumasta.

Asiakasta/ kuntoutujaa aktivoidaan, kannustetaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapia kuuluu osana julkiseen ja yksityiseen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmään.

Fysioterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteellä, mutta terapiaa saa myös ilman lähetettä. Kela korvaa fysioterapiasta omavastuuosuuden jälkeen 7-11 euroa.

Suomen fysioterapeutit

Varaa aika